Supun Sewwandika GALAPPATHTHI

Supun Sewwandika GALAPPATHTHI

Supun Sewwandika GALAPPATHTHI于2018年9月在我们组上开始了研究生阶段的学习。她在斯里兰卡佩拉迪亚大学获得了生物学学士学位,并且她在本科阶段的助教工作中获得了丰富的行为学和群落生态学的研究经验。她特别对鸟的发声、社会行为、群落组成和城市生态学等感兴趣。她之前在斯里兰卡的工作为:1、鸟类和哺乳动物之间的种间交流,2、城市化对鸟类群落的影响。邮箱地址:supun.galappaththi@outlook.com。个人主页:https://www.researchgate.net/profile/Supun_Galappaththi

Chinese, Simplified